Kirundi || Français

Umukuru w’Igihugu Ndayishimiye yateye iteka umunsi wahariwe umutangakori

Umukuru w’Igihugu Ndayishimiye yateye iteka umunsi wahariwe umutangakori

Umukuru w’Igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yateye iteka, kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 21 kigarama 2021, ku Kibuga citiriwe Intwari mu Gisagara ca Bujumbura, ibirori vyo gusozera indwi yahariwe umutangakori, vyatunganijwe n’Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n’amatagisi (OBR).

Inyuma yo kugenzura ibibanza bitandukanye vy’ihayanishwa-gurishwa ry’ivyahinguriwe mu Burundi, Umukuru w’Igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye atanga udushimwe kubantu batanze ikori kurusha abandi, imbere yo gatanga inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ku bagwizatunga bari aho ku kibuga citiriwe intwari.

Mu nyigisho ziwe, Umukuru w’Igihugu yasavye abagwizatunga bose bari aho kugwiza umwimbu no kwongerereza intererano mw’iterambere ry’igihugu mu kuriha amakori n’amatagisi. Yasavye kandi Umushikiranganji ajejwe ikigega ca Reta gushiraho umugwi ujejwe kugenzura ukuntu abadandaza bamwe bamwe bahawe uturusho two kutariha ikori ku bidandazwa vyinjiye mu gihugu, akamaro, umwimbu bitanga hamwe n’inganishwa ku bandi badandaza ; ivyo vyose mu ntumbero yo gutunganya ingingo utwo turusho tuzana ku mwimbu w’igihugu, ko bobandanya baronswa utwo turusho canke ko vyohagarikwa.

Umukuru w’Igihugu yateye intege kandi abenegihugu ko bokwijukira kuja mu makoperative no mu mashiramwe arwiza umwimbu. Yaboneyeho n’akaryo ko gukeza koperative Sangwe yo mu Kanyunya muri komine Mukike intara ya Bujumbura, yatanguye ifise umutahe ungana n’imiriyoni cumi ariko ubu ikaba ifise amafaranga arenga imiriyoni mirongo itandatu kuri banki.

Muguhamagarira Abarundi guhindura ingendo, Umukuru w’Igihugu Nyenicubahiro Varisito ndayishimiye yibukije ko bikwiye gukora kugira haboneke amafarnaga, aho yabisavye cane cane abagwizatunga. Yabasavye kandi kwongerereza imitahe no mu kwijukira uburimyi, kugira umwimbu wiyongere.
Sebarundi, akaba yamenyesheje kandi ko Umugwizatunga atandukanye n’umukomisiyoneri ku kuntu baterera mu migambi y’iterambere y’igihugu. Kugira kandi umugwizatunga atsindire amasoko ya Reta, bategerezwa kwerekana ibikorwa vyabo vy’iterambere no kugwiza umwimbu.

Umukuru w’ikigo kijejwe kwegeranya amakori n’amatagisi (OBR) yashimiye Abarundi ku mutima bafise wo gukunda igihugu mu gutanga makori. Yamenyesheje kandi ko muri uwu mwaka wa 2021-2022, ico kigo kimaze kwegeranya amafaranga arenga imiyaridi 530, mu gihe bari biteze imiriyaridi 479.

Mugusozera, Umukuru w’Igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yasavye ashimitse inzego z’ikigo OBR ko boba akarorero mu kurwanya ibidandazwa biciye mu kinywabi, kubera ko iterambere ry’igihugu riva mu makori n’amatagisi. Kugira ivyo vyose bituzwe, yasavye ko hoshirwaho vuba bwango, ubuhinga bwa none mu bisata vyose bigize ico kigo kijejwe kwegeranya amakori n’amatagisi OBR

shares
error: Content is protected !!